Slovníček pojmů

 

Bezregresní factoring průběžné financování obchodních pohledávek, u kterého UCF přebírá závazek úhrady postoupených pohledávek dodavateli v případě platební nevůle nebo neschopnosti odběratele. Služba zahrnuje financování pohledávek, jejich zajištění proti platební nevůli a neschopnosti, jejich správu a inkaso.
Cese postoupení/převod vlastnictví pohledávek/souboru pohledávek z postupitele (dodavatel) na postupníka (factora)
Cesní klausule vytištěné či nalepené textové oznámení o postoupení souboru pohledávek, resp. jednotlivé pohledávky náležející k souboru pohledávek na factora spolu s uvedením platební instrukce představující současně vyrozumění odběratele o postoupení souboru pohledávek, resp. jednotlivé pohledávky z postoupeného souboru pohledávek
Credit limit  maximální hodnota postoupených pohledávek se zárukou jejich úhrady factorem za sjednaných podmínek (tzv. bezregresní odkup)
Dodavatel  subjekt realizující dodávku zboží a/nebo služeb odběrateli
Factor nabyvatel souboru pohledávek postupovaných dodavatelem
Factoring  Factoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb. Podstatou factoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je factoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran.
Funding limit/ limit financování odběratele maximální hodnota postoupených pohledávek za jedním odběratelem, na kterou může factor poskytnout částečné plnění na kupní cenu (předfinancování); tato je vyjádřena absolutní částkou a/nebo procentem z celkového otevřeného salda postoupených pohledávek na factora
Garanční limit (oznámený klientovi) maximální hodnota postoupených pohledávek odkoupených se zárukou jejich úhrady factorem za sjednaných podmínek (tzv. bezregresní odkup)
Garanční platba plnění factora dodavateli z titulu převzatého rizika neuhrazení postoupené pohledávky odběratelem do výše garančního limitu snížená o podíl dodavatele na škodě vzniklé neúhradou postoupené pohledávky odběratelem
Inkaso úkony směřující k zabezpečení úhrady dluhu ze strany odběratele, aniž by tím vznikala povinnost poskytnout dodavateli 
Insurance limit (udělený zajišťovnou) maximální hodnota postoupených pohledávek se zárukou jejich úhrady zajišťovnou factorovi za sjednaných podmínek
Kupní cena úplata za postoupení souboru pohledávek, resp. jednotlivé postoupené pohledávky
Nepřímá platba plnění odběratele dodavateli nebo i jiné osobě na úhradu pohledávky postoupené na UCF, ať už ve formě finančního plnění, platným započtením pohledávek nebo i jinak (např. vrácení zboží odběratelem)
Odběratel  subjekt, vůči němuž dodavatel eviduje pohledávky, které jsou předmětem financování/odkupu a který je povinný uhradit jejich kupní cenu za dodávky zboží a/nebo služeb realizované dodavatelem 
Platební instrukce písemný pokyn dodavatele odběrateli o způsobu provedení úhrady souboru pohledávek, resp. jednotlivé postoupené pohledávky
Pohledávka pohledávka dodavatele na zaplacené kupní ceny za zboží a/nebo služby dodané dodavatelem odběrateli na základě závazkového vztahu mezi odběratelem a dodavatelem vyjádřená v nominální hodnotě uvedené na faktuře, směnce, či jiném platebním dokumentu, a to včetně veškerého příslušenství této pohledávky, veškerého zajištění a všech práv s pohledávkou spojených, včetně veškerých vedlejších nároků vztahujících s k pohledávce, nároků z vedlejších ujednání vztahujících se k pohledávce a nároků na náhradu škody (újmy) a to v kvalitě (tedy mající vlastnosti), která jsou stanoveny těmito všeobecnými podmínkami
Pojistitel subjekt poskytující zajištění úhrady pohledávek odkoupených factorem za odběratelem/odběrateli
Postoupená pohledávka každá jednotlivá pohledávka náležející k souboru pohledávek postoupená na factora na základě factoringové smlouvy
Protinárok hodnota, kterou odběratel uplatňuje vůči dodavateli ve formě reklamace, nároku, započtení nebo i jinak a o kterou by mohl zkrátit své plnění vůči dodavateli za dodávku zboží a/nebo služeb (plnění na postoupenou pohledávku
Předfinancování úhrada sjednané části kupní ceny factorem dodavateli za postoupený soubor pohledávek/ jednotlivé postoupené pohledávky, a to před lhůtou splatnosti
Rámec předfinancování maximální výše plnění, které se factor zavázal poskytnout dodavateli 
Regresní factoring průběžné financování založené na odkupu obchodních pohledávek se zpětným dopadem na klienta v případě neplnění ze strany odběratele. Služba zahrnuje financování pohledávek, jejich správu a inkaso
Soubor pohledávek soubor současných a/nebo budoucích pohledávek vymezený zejména uvedením údaje o tom, zda se jedná o současné a/nebo budoucí pohledávky, právním titulem, dobou splatnosti, identifikací osoby odběratele či odběratelů a/nebo dobou vzniku postupovaných pohledávek
Zahraniční factor smluvní factoringová společnost factora v příslušném teritoriu, která na základě postoupení souboru pohledávek zabezpečuje jejich inkaso a poskytuje insurance limit