Disclaimer

 

Právní jednání UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. ("UCF") podléhá následujícím omezením:

1. Reklamní sdělení UCF slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
2. UCF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci UCF.
3. Pokud UCF nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, banka právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě banku nezavazuje.
4. UCF vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

UCF poskytuje informace a rady výhradně na základě podkladů dostupných UCF ke dni poskytnutí příslušné informace či rady a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace či rady okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace či rady.