Čo je factoring

Factoring je moderný nástroj, ktorý umožňuje účinnejšiu kontrolu a pružné plánovanie finančného toku v podnikaní. Eliminuje problémy spôsobené omeškaním v splatnosti pohľadávok alebo sezónnymi výkyvmi v obrate a stabilizuje prevádzkové financovanie. Je ideálny pre podnikateľov, ktorí nechcú čakať, až im odberatelia preplatia faktúry a chcú mať svoj prevádzkový kapitál flexibilne k dispozícii.

 

Factoring v komplexnom režime poskytuje dodávateľom výrobkov či služieb financovanie krátkodobých pohľadávok pred lehotou splatnosti, ich správu, inkaso a prípadne zaistenie proti platobnej nevôli či platobnej neschopnosti odberateľa.

 

Ako funguje v praxi? Klient postupuje faktúru za dodávku tovaru alebo služieb factoringovej spoločnosti, ktorá mu obvykle do 2 pracovných dní prepláca 80 % z jej hodnoty. K dátumu splatnosti hradí odberateľ faktúru na účet factoringovej spoločnosti, ktorá následne doplatí klientovi zostávajúcich 20 % z nominálnej hodnoty faktúry. Factoringová spoločnosť sa zároveň o pohľadávky profesionálne stará, čo zahŕňa ich inkaso, zasielanie upomienok odberateľom a prípadne tiež súdne vymáhanie.

 

Zahájenie spolupráce

Pre zahájenie spolupráce kontaktujte priamo pracovníkov obchodného oddelenia, alebo vyplňte kontaktný formulár.

 

Factoring krok po kroku

  1. Spolupráca začína podpisom rámcovej factoringovej zmluvy, ktorá zahŕňa akékoľvek cenové a technické podmienky factoringu.
  2. Svojim odberateľom zašlete Oznamovací list, ktorým ich informujete o skutočnosti, že vaše pohľadávky budú postupované na UniCredit Factoring a o zmene čísla účtu. Odberateľ potvrdí Oznamovací list svojim podpisom.
  3. Na postupovaných faktúrach nahradíte doterajšie bankové spojenie číslom účtu, ktoré obdržíte od UniCredit Factoring.
  4. Faktúry postupujete prostredníctvom elektronického systému, ktorý automaticky vytvorí a odošle na vašu e-mailovú adresu postupujúci list (notifikáciu cesie). Tento postupujúci list potvrdíte a zašlete nám ho späť e-mailom.
  5. Nasledujúci pracovný deň po postúpení faktúr vám vyplatíme dohodnuté predfinancovanie, obvykle vo výške 80 % z nominálnej výšky faktúry (faktúra vrátane DPH).
  6. Po tom ako odberateľ uhradí faktúru na náš účet, doplatíme vám zostávajúcu čiastku do 100 % nominálnej výšky faktúry.

 

Často kladené otázky

Musím vám zasielať kópie všetkých faktúr?

Nie je nutné zasielať kópie všetkých postupovaných faktúr, ale vyhradzujeme si právo náhodnej kontroly uskutočnených dodávok tovaru alebo služieb.

 

Ako často mi budete zasielať informácie o platbách odberateľov a mojom financovaní?

Po celú dobu spolupráce máte on-line prístup k vášmu factoringovému účtu cez aplikáciu eSaldo, kde môžete jednoducho sledovať úhrady jednotlivých postúpených faktúr a riadiť svoje cash flow.

 

Kedy je účtovaná factoringová provízia a úrok z predfinancovania?

Odmena za factoring sa účtuje mesačne, a to vystavením elektronickej faktúry, ktorú môžete zaplatiť na účet UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. alebo vám bude automaticky strhnutá z nasledujúceho prevodu peňažných prostriedkov.

zavrieť